Mr Hieu's Blog

Chào mừng các bạn đã đến với Blog của tôi

My Photos

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh tá»± sướng và cận cảnh   Trong hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười   Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời   Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh và trong nhà  Trong hình ảnh có thể có: phòng ngủ và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ảnh tự sướng và cận cảnh

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, trong nhà và cận cảnh     Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 2 người        Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, văn bản và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Đinh Nguyệt Minh và Lưu Hữu Đức, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, món ăn và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

%d bloggers like this: