Gửi các bạn file PDF CAM11-14 phần GT:

https://drive.google.com/drive/folders/1TvRmgMYvzeXfeSuIvrG5s-TH1wp7Tq2v?usp=sharing